Skeleton Soldier

Ry cloze iray v01
Ry cloze skeletonhelm front v02